برای پیدان کردن مطلب مورد نظر، آن را در کادر جستجوی بالا تایپ کنید

پرسشنامه چابکی (مقایسات زوجی رتبه بندی چیدمان جریان محصول بر اساس چابکی)

پرسشنامه چابکی (مقایسات زوجی رتبه بندی چیدمان جریان محصول بر اساس چابکی) براساس مقاله حسن(۲۰۱۳) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد ابعاد: ۴ نام ابعاد: عوامل انسانی، عوامل غنی کردن چابکی، عکس العمل زمان بندی ... متن کامل »

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و رابطه آن با نهادی شدن اخلاق

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و رابطه آن با نهادی شدن اخلاق بر اساس مقاله مارتا و همکارانش (۲۰۱۳) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۳۲ تعداد ابعاد:۴ نام ابعاد: ارزیابی نهادی شدن اخلاق(صریح و ... متن کامل »

پرسشنامه رفتار رهبری و رابطه ی آن با خلاقیت کارکنان

پرسشنامه رفتار رهبری و رابطه ی آن با خلاقیت کارکنان بر اساس مقاله گوپتا و همکارانش (۲۰۱۳) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۳۹ تعداد ابعاد: ۵ نام ابعاد: رفتار وظیفه گرا ، شناسایی ... متن کامل »

پرسشنامه ارزیابی وب سایت هتل

پرسشنامه ارزیابی وب سایت هتل بر اساس مقاله آکینسیلار و داگدورین (۲۰۱۵) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۲۶ تعداد ابعاد:۵ نام ابعاد: توجه به مشتری، توجه به فناوری، توجه به بازار،توجه به امنیت ... متن کامل »

پرسشنامه عملکرد شغلی و تعهد سازمانی

پرسشنامه عملکرد شغلی و تعهد سازمانی بر اساس مقاله کاراتپه و همکارانش (۲۰۱۴) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۲۶ تعداد ابعاد: ۵ نام ابعاد: عوامل تنش زای شغلی (۱- حجم کاری ۲- مسئولیت ... متن کامل »

پرسشنامه تعادل زندگی و کار

پرسشنامه تعادل زندگی و کار بر اساس مقاله وونگ و کو (۲۰۰۹) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات:۲۷ تعداد ابعاد: ۷ نام ابعاد: تعادل بین زندگی و کار (زمان کافی از کار داشتن، وفاداری ... متن کامل »

پرسشنامه تسهیم دانش و تأثیر آن بر قابلیت نوآوری شرکت

پرسشنامه تسهیم دانش و تأثیر آن بر قابلیت نوآوری شرکت بر اساس مقاله لین(۲۰۰۷) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۳۳ تعداد ابعاد: ۷ نام ابعاد: عوامل مؤثر بر تسهیم دانش( عوامل فردی، عوامل سازمانی، ... متن کامل »

پرسشنامه بسترهای اخلاقی و رابطه آن با واکنش شغلی کارکنان

پرسشنامه بسترهای اخلاقی و واکنش شغلی کارکنان بر اساس مقاله چنگ و همکاران(۲۰۱۳) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۲۶ تعداد ابعاد: ۴ نام ابعاد: بسترهای اخلاقی سازمان، حمایت سازمانی درک شده توسط کارکنان، ... متن کامل »

پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان از خدمات بانکداری آنلاین

پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان از خدمات بانکداری آنلاین بر اساس مقاله یون(۲۰۱۰) طراحی شده است. این مقاله به هراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۲۴ تعداد ابعاد: ۶ نام ابعاد: راحتی استفاده، طراحی، امنیت، سرعت، محتوای اطلاعاتی و خدمات پشتیبانی مشتری ... متن کامل »

پرسشنامه تاثیر انواع استراتژی مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی

پرسشنامه پرسشنامه تاثیر انواع استراتژی مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی بر اساس مقاله نیکلاس و سردان(۲۰۱۱) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۲۰ تعداد ابعاد: ۶ نام ابعاد: استراتژی مدیریت دانش(استراتژی کدگذاری ... متن کامل »

سفارش
بستن
سفارش مقاله
بستن
سفارش پروژه
بستن
سفارش ترجمه
بسته
سفارش پرسشنامه
بسته