برای پیدان کردن مطلب مورد نظر، آن را در کادر جستجوی بالا تایپ کنید

پرسشنامه‌ رضایت مشتریان از بانک

پرسشنامه‌ رضایت مشتریان از بانک بر اساس مقاله میهلیس و همکارانش (۲۰۰۱) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۱۸ تعداد ابعاد: ۵ نام ابعاد: کارکنان، خدمات، محصولات، تصویر از بانک و سطح دسترسی مشخصات: ... متن کامل »

پرسشنامه چابکی

پرسشنامه چابکی بر اساس مقاله اینمان و همکارانش (۲۰۱۱) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۴۰ تعداد ابعاد: ۶ نام ابعاد: خرید به هنگام ، تولید به‌هنگام، ارزیابی چابکی، عملکرد سازمان(عملکرد مالی، عملکرد بازاریابی ... متن کامل »

پرسشنامه وفاداری کارکنان و رابطه آن با رضایت شغلی

پرسشنامه وفاداری کارکنان و رابطه آن با رضایت شغلی بر اساس مقاله اینسون و همکاران (۲۰۱۳) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۳۹ تعداد ابعاد: ۹ نام ابعاد: وفاداری کارکنان (تعهد به مدیران و ... متن کامل »

پرسشنامه فرسودگی شغلی

پرسشنامه فرسودگی شغلی بر اساس مقاله ویسبرگ (۱۹۹۴) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۲۴ تعداد ابعاد: ۴ نام ابعاد: فرسودگی(فرسودگی جسمی، فرسودگی روحی و فرسودگی عاطفی)، قصد ترک سازمان توسط کارکنان توضیحات: هدف ... متن کامل »

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی و رابطه آن با روابط کارمند-سازمان و کیفیت خدمات

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی و رابطه آن با روابط کارمند-سازمان و کیفیت خدمات بر اساس مقاله بل و مِنگوک (۲۰۰۲) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۴۷ تعداد ابعاد:۹ نام ابعاد: حمایت سازمانی درک ... متن کامل »

پرسشنامه معنویت در کار

پرسشنامه معنویت در کار بر اساس مقاله دوچون و پلومن(۲۰۰۵) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۳۵ تعداد ابعاد:۶ نام ابعاد: تعلق به یک اجتماع داشتن، منظور از کار، زندگی درونی، اجتماعِ واحد کاری ... متن کامل »

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی و رابطه آن با وفاداری مشتریان

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی بر اساس مقاله مارتینز و بوسکیو(۲۰۱۳) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۲۳ تعداد ابعاد: ۵ نام ابعاد: ۱- مسئولیت اجتماعی سازمان ۲- اعتماد ۳- رضایت ۴-شناسایی مشتری ۵- وفاداری توضیحات: ... متن کامل »

پرسشنامه مدیریت روابط مشتری و رابطه آن با عمکرد کسب و کار

پرسشنامه مدیریت روابط مشتری و رابطه آن با عمکرد کسب و کار براساس مقاله وانگ و فنگ (۲۰۱۲) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۳۱ تعداد ابعاد: ۱۲ نام ابعاد: منابع مدیریت روابط مشتری(مشتری‌مداری، ... متن کامل »

پرسشنامه فرهنگ یادگیری و نوآوری

پرسشنامه فرهنگ یادگیری و نوآوری براساس مقاله اسکرالاوج و همکارانش(۲۰۱۰) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۶۰ تعداد ابعاد: ۶ نام ابعاد: کسب دانش، بیان دانش، تغییرات رفتاری و شناختی، نوآوری در محصولات/فرآیندها ، ... متن کامل »

پرسشنامه حمایت سازمانی درک شده

پرسشنامه حمایت سازمانی در ک شده براساس مقاله آلن و همکارانش(۲۰۰۸) طراحی شده است. این مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۵۹ تعداد ابعاد: ۳ بعد کلی نام ابعاد: ۱-ویژگی‌های شغلی(چالشی بودن، خودمختاری ،حجم‌کاری درک شده و تنوع ... متن کامل »

سفارش
بستن
سفارش مقاله
بستن
سفارش پروژه
بستن
سفارش ترجمه
بسته
سفارش پرسشنامه
بسته