برای پیدان کردن مطلب مورد نظر، آن را در کادر جستجوی بالا تایپ کنید
شما اینجا هستید: خانه / مقاله / بسته مقالات چابکی سازمانی – ۳۳ مقاله

بسته مقالات چابکی سازمانی – ۳۳ مقاله

pine-cone-vectorمشخصات کلی:

این بسته شامل ۳۳ مقاله در رابطه با چابکی سازمانی است.
۱۹ مقاله لاتین و ۱۴ مقاله داخلی است. مقالات به روز هستند.
تمامی مقالات لاتین از پایگاه های معتبری مانند sciencedirect ، proquest ، emerald و … است.

 توضیحات بیشتر در رابطه با این بسته بعد از توضیحات چابکی است

pine-cone-vectorتوضیحات چابکی

مبانی چابکی:

تاریخچة چابکی به دوره رکود صنایع ایالات متحده بر می گردد. در دوره رکود صنایع تولیدی ایالات متحده و از دست دادن رقابت پذیری در طول دهة ۱۹۸۰، در سال ۱۹۹۰ کنگرة آمریکا تصمیم گرفت تا اقداماتی ضروری انجام دهد. در نتیجه کنگره به وزارت دفاع دستور داد تا آژانسی را ایجاد نموده و صنایع تولیدی را با هدف رقابتی تر کردن آنها بررسی کنند، گروهی از متخصصان و دانشمندان گردهم آمدند تا صنایع تولیدی را بررسی کنند. نتیجة تلاشهای این گروه گزارشی دو جلدی با عنوان “استراتژی بنگاه های تولیدی قرن ۲۱” بود که در پاییز ۱۹۹۱ بوسیله مؤسسه یاکوکا در دانشگاه لی های منتشر شد و در آن زمان نام چابک برای آن انتخاب شد.
به این ترتیب گروهی از متخصصان و دانشگاهیان دردانشگاه لیهای در ایالات پنسیلوانیا، ازطرف وزارت دفاع با این هدف که چه سیستم و استراتژیهایی درصنعت موفق خواهند بود،گردهم آمدند تا صنعت تولید ایالات متحده را مورد بررسی قراردهند، نتیجه تلاشهای این گروه گزارش دو جلدی با عنوان استراتژی بنگاه های تولیدی قرن۲۱ بودکه در پائیز ۱۹۹۱، بوسیله موسسه یاکوکا دردانشگاه لیهای منتشر شد و در همان، زمان نام چابک بر روی آن قرارگرفت. (۱)

واژه چابکی در فرهنگ لغت به معنی حرکت سریع و چالاک و فعال وهچنین توانایی حرکت سریع واسان و قادر بودن به تفکر سریع با یک روش هوشمندانه به کارگرفته شده است. ریشه واژه چابکی سازمانی تولید چابک است که برای واکنش نسبت به تغییرات محیط کسب وکار و بهره برداری از ان تغییرات (به عنوان فرصت ها) معرفی گردیده است. درچنین محیطی هرسازمان باید توان تولید همزمان محصولات متفاوت و با طول کوتاه، طراحی مجدد محصولات، تغییر روش های تولید و توان واکنش کارامد به تغییرات را داشته باشد .در صورت داشتن چنین توانمندی هایی، به ان بنگاه تولیدی، سازمان چابک اطلاق خواهد شد. (۲)

تعریف چابکی
به عقیده گلدمن وهمکارانش چابکی سازمانی عبارت است از دادن ارزش به مشتری، امادگی برای مواجهه با تغییرات، توجه به مهارتها و ایجاد مشارکت درکارکنان.(۳)
یکی از جامع ترین تعاریف چابکی سازمانی را این گونه ذکر می کند: سازمان چابک یک کسب وکار باسرعت، سازگار وآگاهانه است که قابلیت سازگاری سریع در واکنش به تحولات و وقایع غیرمنتظره وپیش بینی نشده، فرصتهای بازار و نیازمندیهای مشتری رادارد.(۴)
میسون- جونز درمقاله خود، استفاده از کسب وکار وفرصتهای ایجاد شده به واسطه سازمان های مجازی را چابکی نام برده است(۳)
دلایل نیاز سازمانها به تشکیل سازما ن چابک
• کوتاه مدت بودن فرصتهای بازار
• وجود نداشتن تمامی قابلیتهای مورد نیاز یک سازمان مستقل جهت ارائه سریع یک محصول جدید به بازار
• غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات مداوم درسطح بازارها، درحالی که با ایجاد یک سازمان چابک، ریسک دربین شرکتهای همکار توزیع میشود وآسیب پذیری انفرادی آنها کاهش خواهد یافت
• ایده اصلی تشکیل یک سازمان چابک، بربهره گیری ازفرصتهای فوری وکوتاه مدت بازار،ازطریق ادغام قابلیتهای محوری شرکتهای مستقل ازهم، استوار است(۴)

ویژگی سازمان های چابک:
۱- مبتنی بودن براطلاعات
۲- غیرمتمرکز است ولی ازنظرفناوری شدیداً متمرکزعمل می کند
۳- تمرکز فعالیتهای سازمان مجازی حول شایستگیهای منحصربه فرد آن است
۴- انعطاف پذیر، قابلیت سازگاری داشتن و چابک (سریع) است
۵- سرمایه گذاری های آن بهینه بوده وهزینه های سربار درآن حذف می¬شود
۶- خلاق، پویا، سازگاروهمراه باساختاری مجازی مبتنی برکار گروهی است
و …  (۴)

شریفی و ژانگ چابکی را توانایی فائق آمدن بر چالشهای غیر منتظره برای مقابله با تهدیدهای بی سابقه محیط کاری، وکسب مزیت رقابتی و سود از تغییرات به عنوان فرصت ها می دانند. (۲)

قابلیتهای چابکی:
عبارت است از تواناییهایی که باید درسازمان ایجاد شود تا سازمان ازقدرت مورد نیاز برای پاسخگویی به تغییرات برخوردار باشد و عبارتند از:
۱- قدرت پاسخگویی
۲- شایستگی
۳- انعطافپذیری
۴- سرعت

ابزارهای چابکی
۱- ساختار سازمانی
۲- افراد
۳- فناوری اطلاعات
۴- نواوری

محرکهای چابکی:
۱- نیازبه چابک بودن
۲- طراحی راهبردی برای چابک بودن
۳- راهبرد چابکی

اصول طراحی سازمان های چابک:
این اصول برای هرسازمانی که میخواهد درجهت پاسخگویی و پیش بینی تغییرات بهتر از رقبایش عمل کند، لازم است. این اصول به شرح زیر است(۴)
۱- استراتژی منبع
۲- مدیریت منابع
۳- شایستگی ها
۴- رهبری
۵- نوع فرآیندها
۶- ساختاربندی

منابع:
۱) آذر عادل، پیشدار مهسا،(۱۳۹۰)، مقاله شناسایی واندازه گیری شاخصهای چابکی سازمانی، پژوهش های مدیریت سال چهارم شماره ۱۱، صفحه ۵ الی ۲۰، بهار ۱۳۹
۲) جعفر نژاد احمد، شهایی بهنام، مقدمه ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک ،۱۳۸۶،موسسه کتاب مهر نشر،چاپ اول ۱۳۸۶
۳) ابراهیمیان جلودار سید یاسر ، جلودار سید محمود، چابکی سازمانی:سرعت پاسخگویی وانعطاف پذیری سازمانی ،۱۳۹۰،مجله توسعه انسانی پلیس، شماره ۳۹ص ۱۳ الی۳۴ ،۱۳۹۰
۴) نیک پور امین ، برکم یاسر، مقاله چابکی سازمانی ودست یابی به یک مدل چابکی ،۱۳۹۱،راهبرد یاس شماره ۳۰ ، ص۱۵۱ الی۱۷۰ ، تابستان ۱۳۹۱

pine-cone-vectorموضوعات:
موضوعات مقالات این بسته طیف گسترده ای دارند:
اندازه گیری چابکی به عنوان پیچیدگی سیستم سازمانی
در یک مقاله دیگر به بررسی مفاهیم، الگوها و ویژگی های چابکی سازمانی پرداخته است. در این مقاله قابلیتها، ابعاد و دیگر موارد چابکی سازمانی در قالب جدول آورده شده است.
پرورش منابع انسانی به منظور افزایش چابکی. این مقاله مدل دارد
رتبه بندی مولفه های چابکی
افزایش چابکی سازمانی با به کارگیری محرکها و قابلیت ها. در این مقاله از QFD و منطق فازی استفاده شده است. اینمقاله مدل هم دارد.
اندازه چابکی ساختار شبکه ای سازمان با استفاده آنتروپی شبکه ای
چابکی سازمانی راهی برای کسب مزیت رقابتی. این مقاله از یک رویکرد تحلیلی – تطبیقی استفاده کرده است.
ارزیابی چابکی در شرکت ها
ارتباط بین چابکی نیروی کار و هوش تجاری
رابطه بین اشتراک گذاری دانش و چابکی سازمانی
چابکی سازمان از منظر نیروی انسانی
ارتباط بین چابکی نیروی کار و سازمان کار
ارائه یک مدل ترکیبی به منظور بررسی ساختار سازمانی به عنوان یکی از توانمندسازها
و …
در مقالات داخلی هم عناوین متفاوتی مانند بهبود چابکی با استفاده از QFD فازی، ارائه مدلی جهت دستیابی به چابکی با استفاده از فناوری اطلاعات، ابطه سرمایه انسانی و چابکی سازمانی، اولویت بندی قابلیت های چابکی سازمانی و … .

pine-cone-vectorبعضی از مقالات موجود در این بسته شامل مدل و فرضیه  و پرسشنامه هستند.
pine-cone-vectorاین بسته مقالات علاوه بر اینکه میتواند شما را در انتخاب مدل پایان نامه کمک کند قطعا شما را در غنی تر کردن پیشینه تحقیق کمک خواهد کرد و دیگر شما را از جستجوهای زمان بر بی نیاز خواهد کرد.

قیمت: ۷۴۰۰ تومان (بسته ۳۳ تایی مقالات)
برای پرداخت بر روی دکمه زیر کلیک کنید.
سیستم خرید خودکار بوده و فایل بلافاصله بعد از پرداخت قابل دانلود است.

نظر بدهید

آدرس ایمیلتان منتشر نمیشودگزینه های الزامی ستاره دار شده اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

سفارش
بستن
سفارش مقاله
بستن
سفارش پروژه
بستن
سفارش ترجمه
بسته
سفارش پرسشنامه
بسته